Seinäjoki Hacklab

Yhdistyksen Säännöt

§1 Yhdistyksen nimi on Hacklab Seinäjoki ry ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

§2 Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia makerkulttuuria Seinäjoen seudulla.

§2.1 MAKER
Makerilla tarkoitetaan näissä säännöissä henkilöä, jolle itse tekeminen ja vapaa tieto ovat itseisarvoja. Makerille on lisäksi ominaista, että hän pyrkii jatkuvasti ymmärtämään tekniikkaa syvemmin, käyttämään sitä myös taiteellisilla tai muilla tavanomaisesta poikkeavilla tavoilla sekä jakamaan osaamistaan. Makereita on siis monenlaisissa ihmisissä tiedemiehistä taiteilijoihin ja insinööreistä käsityöläisiin.

§2.2 HACKLAB
Yhdistys hankkii toimintaansa varten kerhotilan, josta käytetään näissä säännöissä nimeä Hacklab..
* Hacklabin tarkoitus on toimia tilana, joka kokoaa makerikulttuurin harrastajia yhteiseen toimintaan.
* Hacklabin vuokraamisesta, hankinnasta ja siitä luopumisesta päättää yhdistyksen kokous.
* Hacklabin säännöistä päättää yhdistyksen kokous.


§2.3 TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS VOI LISÄKSI:
* Tarjota jäsentensä käyttöön työvälineitä ja muita tarpeita, järjestää koulutusta, kokouksia ja
* muita tilaisuuksia,
* jakaa palkintoja ja tunnustuksia,
* tehdä yhteistyötä yhdistysten, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa,
* tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille ja yhteisöille,
* harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä
* toteuttaa muita samantapaisia toimia tarkoituksensa ja tavoitteidensa edistämiseksi.

§2.4 TOIMINTANSA TUKEMISEKSI YHDISTYS VOI, HANKITTUAAN TARVITTAESSA ASIANMUKAISEN LUVAN:
* omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta,
* perustaa eri tarkoituksia varten rahastoja,
* myydä yhdistyksen kannatustuotteita toimintansa tukemiseksi.
* ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
* harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä,
* pyrkii harjoittamaan ja edistämään radioamatööritoimintaa,
* toimeenpanna rahankeräyksiä ja järjestää arpajaisia sekä
* järjestää kilpailuja, myyjäisiä ja maksullisia koulutus- huvi- ja juhlatilaisuuksia.

§3 Jäsenet

§3.1 JÄSENLUOKAT
Yhdistykseen voi kuulua kolmenlaisia jäseniä: varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä ja kannattajajäseniä.
Varsinaiset jäsenet
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka täyttää näissä säännöissä määritellyt makerin tuntomerkit ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen sekä Hacklabin säännöt.
Kunniajäsenet
Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua yhdistyksen pyrkimyksiä ansiokkaasti edistäneen henkilön, jos ainakin 3/4 kokouksessa annetuista äänistä kannattaa hallituksen tekemää kunniajäsenehdotusta.
Kannattajajäsenet
Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

§3.2 JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Jäsenellä on oikeus käyttää Hacklabia yhdistyksen kokouksen päättämien sääntöjen puitteissa.
Varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja jäsenmaksun. Jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kokous. Hallitus voi hakemuksesta alentaa yksittäisen jäsenen liittymismaksua tai jäsenmaksua.
Jäsen on velvollinen ilmoittamaan ajantasaiset yhteystietonsa hallitukselle.

§3.3 JÄSENEKSI LIITTYMINEN, EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän:
* on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
* on rikkonut törkeästi Hacklabin sääntöjä tai
* on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella toiminut selvästi yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti tai
* on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
* ei enää muuten täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen jos jäsen on toiminut huomattavasti yhdistyksen tarkoitusta vastaan, jos kokouksessa 3/4 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa.

§4 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen kokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 – 6 muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Toisen nimenkirjoittajan tulee kuitenkin olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

§5 Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksen kokous valitsee yhden tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta.

§6 Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.
Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen hyväksymällä tavalla osallistua tietoliikenneyhteyden kautta ennen kokousta ja sen aikana.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistys voi järjestää jäsenäänestyksen myös ilman kokousta. Jäsenäänestykseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai postin kautta hallituksen hyväksymällä tavalla. Jäsenäänestys voidaan järjestää samalla perusteella kuin yhdistyksen ylimääräinen kokous täytyy järjestää ja siitä on ilmoitettava samalla tavalla kuin yhdistyksen kokouskutsut toimitetaan. Näin järjestettävässä jäsenäänestyksessä ei voida päättää yhdistyslain 23§ssä mainituista asioista.

§6.1 KOKOUSKUTSUT
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta
* sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen,
* Hacklabin ilmoitustaululla sekä
* yhdistyksen kotisivuilla.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka, käsiteltävät asiat sekä mahdollisuuksista osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyksien kautta.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§6.2 YHDISTYKSEN VARSINAISISSA KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
3. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
2. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
3. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
4. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa ainakin 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.