Seinäjoki Hacklab

Yhdistyksen Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 13.01.2023 08:31:24

§1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hacklab Seinäjoki ry ja sen kotipaikka on
Seinäjoki.

§2 Yhdistyksen tarkoitus

§2.1 TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia makerkulttuuria Seinäjoen
seudulla.

§2.2 MAKER

Makerilla tarkoitetaan näissä säännöissä henkilöä, jolle itse
tekeminen ja vapaa tieto ovat itseisarvoja. Makerille on lisäksi
ominaista, että hän pyrkii jatkuvasti ymmärtämään tekniikkaa
syvemmin, käyttämään sitä myös taiteellisilla tai muilla
tavanomaisesta poikkeavilla tavoilla sekä jakamaan osaamistaan.
Makereita on siis monenlaisissa ihmisissä tieteilijöistä
taiteilijoihin ja insinööreistä käsityöläisiin.

§2.3 HACKLAB

Yhdistys hankkii toimintaansa varten kerhotilan, josta käytetään
näissä säännöissä nimeä Hacklab.
Hacklabin tarkoitus on toimia tilana, joka kokoaa makerikulttuurin
harrastajia yhteiseen toimintaan.
Hacklabin vuokraamisesta, hankinnasta ja siitä luopumisesta päättää
yhdistyksen kokous. Hacklabin säännöistä päättää yhdistyksen kokous.

§2.4 TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS VOI LISÄKSI:

Tarjota ja lainata jäsentensä käyttöön työvälineitä ja muita
tarpeita, järjestää koulutusta, kokouksia ja muita tilaisuuksia,
jakaa palkintoja ja tunnustuksia,
tehdä yhteistyötä yhdistysten, yritysten ja muiden organisaatioiden
kanssa,
tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille ja yhteisöille,
harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä
toteuttaa muita samantapaisia toimia tarkoituksensa ja
tavoitteidensa edistämiseksi.

§2.5 TOIMINTANSA TUKEMISEKSI YHDISTYS VOI, HANKITTUAAN TARVITTAESSA
ASIANMUKAISEN LUVAN:

omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta,
perustaa eri tarkoituksia varten rahastoja,
myydä jäsentensä tuottamia tuotteita ja palveluita,
ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien
yhteydessä,
pyrkii harjoittamaan ja edistämään radioamatööritoimintaa,
toimeenpanna rahankeräyksiä ja järjestää arpajaisia sekä
järjestää kilpailuja, myyjäisiä ja maksullisia koulutus- huvi- ja
juhlatilaisuuksia.

§3 Jäsenet

§3.1 JÄSENLUOKAT

Yhdistykseen voi kuulua neljänlaisia jäseniä: varsinaisia jäseniä,
avainjäseniä, kunniajäseniä ja kannattajajäseniä.
Varsinaiset jäsenet
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai
oikeushenkilö, joka on hakenut yhdistyksen jäsenyyttä, maksanut
jäsenmaksunsa sekä hyväksynyt yhdistyksen tarkoituksen että
Hacklabin säännöt.
Avainjäsen
Avainjäseneksi voi tulla varsinainen jäsen, joka on maksanut
yhdistyksen tilille,
rahastonhoitajalle tai sihteerille ensimmäisen avainmaksunsa ja
ottanut vastaan Hacklabin oven lukkoon sopivan avaimen. Avainjäsenen
luokka vaihtuu varsinaiseksi jäseneksi, kun hän palauttaa avaimensa
tai jättää avainmaksunsa maksamatta. Hallituksen kokous muuttaa
tarvittaessa päätöksellään Hacklabin lukkoja siten, että
avainmaksunsa maksamatta jättäneen jäsenen avain ei enää toimi.
Lukkojen muuttamisen syynä voi olla esimerkiksi monen jäsenen
erääntyneet avainmaksut tai sääntörikkomukset.
Kunniajäsenet
Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua yhdistyksen pyrkimyksiä
ansiokkaasti edistäneen henkilön, jos ainakin 3/4 kokouksessa
annetuista äänistä kannattaa hallituksen tekemää
kunniajäsenehdotusta.
Kannattajajäsenet
Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen
henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja maksaa kannattajajäsenmaksun.

§3.2 JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Varsinaisella jäsenellä, avainjäsenellä ja kunniajäsenellä on oikeus
käyttää Hacklabin tiloja yhdistyksen hallituksen päättämien
tilasääntöjen puitteissa. Avainjäsenille luovutetaan kopiot
avaimista yhdistyksen toimitiloihin.
Varsinaisella jäsenellä, avainjäsenellä ja kunniajäsenellä on
yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Kannattajajäsenellä on
yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuosittaisen
jäsenmaksun. Jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset varsinaisille
jäsenille ja kannattajajäsenille. Avainjäsenet ovat velvollisia
maksamaan kuukausittaisen avainmaksun. Kunniajäsen ei maksa
jäsenmaksua, ja hän nauttii avainjäsenyyden oikeuksia maksamatta
avainmaksua.

Jäsenmaksun, avainmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää
hallituksen kokous. Hallitus voi hakemuksesta alentaa yksittäisen
jäsenen liittymismaksua tai jäsenmaksua.

Maksuista voidaan myöntää jäsenkohtaista alennusta jäsenen heikkoon
taloudellisen tilanteeseen, jäsenen yhdistykselle tekemän
tavaralahjoitukseen tai jäsenen yhdistykselle lainaamaan työkalun
tai -koneen tuomiin hyötyihin vedoten. Mikäli alennukselle ei ole
määritelty erillistä määräaikaa, sen pituus on pidempi kahdesta:
kalenterivuosi tai tavaralainan ajallinen kesto.

Mikäli jäsen on maksanut avainmaksuaan ennakkoon ja yhdistyksen
tilat eivät ole enää käytettävissä esimerkiksi yhdistyksen tiloista
luopumisen tai tiloihin kohdistuneesta onnettomuudesta johtuen,
avainmaksut siirtyvät maksuiksi sille ajalle, jona yhdistyksellä on
jälleen käytössään toimitilat. Mikäli yhdistys puretaan ja ennakkoon
suoritettuja avainmaksuja on jäljellä, niitä kohdellaan varoina §7:n
mukaisesti. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan ajantasaiset
yhteystietonsa hallitukselle. Hacklab Seinäjoki ry ei vastaa
jäsentensä yhteystietojen ajantasattomuudesta tai
puutteellisuuksista johtuvista vahingoista, menetyksistä tai muista
ongelmista.

Jäsen on velvollinen hakemaan keskeneräiset projektinsa tai
yhdistyksen toimitiloihin jättämänsä muun irtaimiston sieltä
hallituksen näin pyytäessä. Hallituksen on ilmoitettava
sähköpostitse tällaisten tavaroiden siirtopyynnöt kuukauden verran
etukäteen tai mahdollisuuksiensa mukaan saatuaan tiedon esimerkiksi
tiloja koskevasta muutoksesta. Mikäli jäsen ei ole hakenut
keskeneräisiä projektejaan tai muuta irtaimistoaan yhdistyksen
toimitiloista hallituksen asettamaan määräaikaan mennessä, hallitus
hävittää projektin tai irtaimiston tai myy sen toimintansa kulujen
kattamiseksi.

Jäsenen on ennen yhdistyksen omaisuuden lainaamista saatava
vähintään kahden hallituksen jäsenen kirjallinen suostumus
lainauspyynnölleen. Lainauspyynnön yhteydessä jäsenen on
ilmoitettava takaraja lainalle ottamansa tavaran palauttamisajaksi,
kuitenkin korkeintaan yhdeksi kalenterikuukaudeksi. Mikäli tavara on
merkitty jonkun yksityisomaisuudeksi, lainauspyynnön suostumuksiksi
riittävät tavaranomistajan ja yhden hallituksen jäsenen kirjallinen
suostumus. Jäsen on velvollinen palauttamaan tavaran ilmoittamassaan
määräajassa ja ilmoittamaan kirjallisesti hallitukselle
palautettuaan tavaran yhdistyksen tiloihin. Muilla kuin tavaran
lainanneilla jäsenillä on oikeus ilmoittaa kirjallisesti varaavansa
vuoron lainata em. tavaran sen palauduttua yhdistyksen tiloihin.
Hallituksella on oikeus muuttaa päätöksellään kaikkia yhdistyksen
omaisuuden lainaamista ja palauttamista koskevia käytäntöjä.

§3.3 JÄSENEKSI LIITTYMINEN, EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla eron merkittäväksi pöytäkirjaan yhdistyksen
kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän:
on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
on rikkonut törkeästi Hacklabin sääntöjä tai
on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella toiminut
selvästi yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti tai on muuten jättänyt
täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai ei enää muuten täytä laissa tai yhdistyksen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus saattaa itseään koskeva
erottamispäätös yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi kahden
kuukauden kuluessa hallituksen kokouksen päätöksestä. Mikäli
yhdistyksen kokouksessa ainakin 3/4 annetuista äänistä kannattaa
erottamista, erottamispäätös katsotaan vahvistetuksi. Mikäli
yhdistyksen kokouksen äänestys vastustaa erotuspäätöstä, hallitus ei
voi kuluvan toimikautensa aikana erottaa jäsentä, jota
erottamisäänestys koski. Erottamista koskevasta äänestyksestä on
ilmoitettava kokouskutsussa.

§4 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen
kokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 - 6 muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen jäsen,
kaksi yhdessä. Toisen nimenkirjoittajan tulee kuitenkin olla
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Yhdistys tai sen hallitus eivät vastaa avainjäsenten mahdollisesti
menettämästä toimitiloihin pääsyajasta lukkojen vaihtamisen kuluessa
tai tästä seuraavista ongelmista.

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä,
vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

§5 Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksen kokous valitsee yhden tai kaksi
tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa.
Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien toimikausi on vuosikokousten
välinen aika. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille
vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös
vahvistetaan. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen
kyseistä kokousta.

§6 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain vähintään kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous
syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous
pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus
sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.
Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen hyväksymällä tavalla
osallistua tietoliikenneyhteyden kautta ennen kokousta ja sen
aikana.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistys voi järjestää jäsenäänestyksen myös ilman kokousta.
Jäsenäänestykseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai postin
kautta hallituksen hyväksymällä tavalla. Jäsenäänestys voidaan
järjestää samalla perusteella kuin yhdistyksen ylimääräinen kokous
täytyy järjestää ja siitä on ilmoitettava samalla tavalla kuin
yhdistyksen kokouskutsut toimitetaan. Näin järjestettävässä
jäsenäänestyksessä ei voida päättää yhdistyslain 23§:ssä mainituista
asioista.

§6.1 KOKOUSKUTSUT

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7
vuorokautta ennenkokousta sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan
osoitteeseen j a yhdistyksen kotisivuilla. Kokouskutsussa on
mainittava kokouksen aika, paikka, käsiteltävät asiat sekä
mahdollisuuksista osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyksien
kautta. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian
yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

§6.2 YHDISTYKSEN VARSINAISISSA KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle
kalenterivuodelle vahvistetaan liittymis- jäsen-, kannatus- ja
avainmaksujen ja jäsenmaksujen suuruudet
valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa ainakin 3/4 enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.